Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als
uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht
opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw
behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb
opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent
onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Als cliënt is er het recht van inzage in het dossier, het recht van wijziging of aanvulling van gegevens of op de gehele verwijdering van de persoonsgegevens.De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende
  doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

  Privacy op de zorgnota

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de
  zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw
  zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: lichaamsgerichte psychoterapie
  • de kosten van het consult

  De praktijk is aangesloten bij de VBAG, de Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze, de koepelorganisatie RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en de geschilleninstantie Quasir.
  Hierdoor erkennen de zorgverzekeraars de sessies als natuurgeneeskundig consult/alternatieve geneeswijzen/complementaire geneeswijzen.
  In de meeste aanvullende pakketten is er een vergoeding voor de behandeling. Let er wel op dat dit een maximum per dag en een maximum per jaar kan hebben. Informeer altijd bij je zorgverzekeraar hoeveel zij vergoeden.

  Algemene voorwaarden
  • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 90,- voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 80,- of € 60,- per sessie hierop volgend. Voor kinderen € 60,- per sessie.

  • Betalingswijze van de behandelingen is contant of per bankoverschrijving/ tikkie ter plaatse per consult.

  • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

  Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

  Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

  Klachtenprocedure. Mocht er onverhoopt een reden zijn om een klacht in te dienen, na het eerst samen zorgvuldig besproken te hebben verwijs ik naar de klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging de VBAG. Via deze link komt u op de website van de VBAG.

  https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html


  Meldcode - huiselijk geweld en kindermishandeling

  https://veiligthuishollandsmidden.nl/professionals/digitale-meldcode/